แดนลงทัณฑ์และเรื่องสั้นอื่นๆ Franz Kafka

ISBN:

Published:

130 pages


Description

แดนลงทัณฑ์และเรื่องสั้นอื่นๆ  by  Franz Kafka

แดนลงทัณฑ์และเรื่องสั้นอื่นๆ by Franz Kafka
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 130 pages | ISBN: | 7.56 Mb

15 เรืองสันชวนอาน กระตุนความคิด ลับปัญญา จากหนึงในนักเขียนผูยิงใหญในอดีต ฟรันซ คาฟคา กับหลายเรืองสันในเลมทีใชกลวิธีในการเลาเรืองอยางนาติดตาม มีชองวางใหผูอานคิด คนคำตอบดวยตนเอง อีกทังถายทอดเรืองราวของตัวละครและความเปนไปในสังคมในปริบทนันๆ อยางกลมกลืนMore15 เรื่องสั้นชวนอ่าน กระตุ้นความคิด ลับปัญญา จากหนึ่งในนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ในอดีต ฟรันซ์ คาฟคา กับหลายเรื่องสั้นในเล่มที่ใช้กลวิธีในการเล่าเรื่องอย่างน่าติดตาม มีช่องว่างให้ผู้อ่านคิด ค้นคำตอบด้วยตนเอง อีกทั้งถ่ายทอดเรื่องราวของตัวละครและความเป็นไปในสังคมในปริบทนั้นๆ อย่างกลมกลืน หลายคนอาจจะบอกว่างานเขียนของเขาอ่านยาก แต่ถ้าคุณได้ลองอ่านรับรองจะทำให้คุณเริ่มที่จะคิดเป็นและติดใจงานเขียนของเขา!Enter the sum

Related Archive Books

  1. 21.06.2013Lifted
  2. 20.03.2015Company Commander
  3. 20.11.2014The World Viewed


Related Books


Comments

Comments for "แดนลงทัณฑ์และเรื่องสั้นอื่นๆ":


dhateofficial.com

©2009-2015 | DMCA | Contact us